AlgosEquity

INVESTMENT   PROJECT

founded in May 2016 Prague, Czech Republic, EU


Tomáš Havelka

Tomáš Havelka

private investor and trader

Algos Equity 2016

0%
return from April 2016
0%
average annual return
0%
maximum drawdown

 

AlgosEquity investment project is built entirely on manual trading and on a correlation between basic currency pairs traded on the world's largest currency exchange market – Forex. My business logic is genuine and it is based on many years of my business experience and it does not copy any other generally known business model. The basic idea is that it is impossible to predict price movements and, therefore, my profit is created by utilizing the current market trends.

Investiční projekt Algos Equity je postaven na výhradně ručním obchodování a na vzájemné korelaci základních měnových párů největšího devizového světového trhu - Forex. Obchodní logika je originální, je sestavena na základě vlastních dlouholetých obchodních zkušeností, nekopíruje žádný jiný, obecně známý obchodní model. Základní myšlenkou je úvaha, že je nemožné predikovat pohyb cen, zisk je proto potřeba vytvářet na základě aktuálního vývoje trhu.

 

 


grafAn overview of the return on investment since April, 2016. 
AlgosEquity project was launched in April following a year of preparations.

Měsíční přehled zhodnocení investice od dubna 2016. Spuštění projektu Algos Equity v dubnu předcházela roční příprava.

 

 

meny juneDistribution of currency pairs. The picture shows the distribution of currency pairs during trading in June. The risk is minimized by simultaneous trading of all basic currency pairs, while each pair is individually assessed based on the current development.

Rozložení měnových párů. Na obrázku je příklad rozložení měnových párů při obchodování v měsíci červnu. Riziko je minimalizováno současným obchodováním všech základních měnových párů, každý pár se ovšem posuzuje individuálně, podle aktuálního vývoje.

 

 

prum casThe average length of holding an open position. It is clear from the picture that the AlgosEquity business model is based on longer held positions, which creates a space for progressive and acceptable ways to generate safe profit.

Průměrná délka držení otevřené pozice. Z obrázku je zřejmé, že obchodní model Algos Equity má stabilní základ v déle držených pozicích a tím dává prostor pro postupné, v přijatelné míře bezpečné vytvoření zisku.


I would like to present a business opportunity to a new strategic partner who would like to participate in a further development of a project called AlgosEquity.

This investment project, which I have opened, based on my own 20 twenty years of experience, focuses entirely on manual trading and my own business logic.


 
Nabízím možnost novému strategickému partnerovi podílet se na dalším rozvoji projektu AlgosEquity.
 Investiční projekt Algos Equity, který jsem nyní otevřel na základě vlastních dvacetiletých obchodních zkušeností, je založen výhradně na mém ručním obchodování a na vlastní obchodní logice.

The target of AlgosEquity to create share and investment funds while diversifying the risk.
Cílem projektu AlgosEquity je založení podílových a investičních fondů a postupné rozložení rizika.

 

If you share similar views and are interested in a mutual development of AlgosEquity, email me...

 

Pokud máte zájem o společný rozvoj investičního projektu Algos Equity napište mi...

 

tom@algos.cz

 

...a nebo mi zašlete Vaši vizitku. 


NĚCO MÁLO O MNĚ

Twenty years ago, I came across the opportunity to trade on world financial markets for the first time. I was so interested in the almost unlimited possibilities that, in 1997, I successfully passed an exam and received a "stockbroker" certificate. In the following years, I have profited more or less successfully on the battlefield with the world's major banks and large private financiers. I learned how to read the market based on technical and fundamental analysis, I made many decisions based on dozens of indicators and compiled many combinations of algorithms, from which I have created an automated trading system software able to decide and implement trading orders in hundredths of seconds ..

..but at the same time I felt tied and cornered under the huge amount of input data.

So I decided to leave the "trading floor" and started actively developing purely non-commercial activities – also around the world. Beautiful yachting, scuba diving, travelling and very liberating horse breeding. For several years I have not touch the markets. Until this Christmas... After all, I have already seen, understood and lived through so much. So I opened the graphs of basic currency pairs again. I knew that I have to start differently. I wanted to prove that I am able to create rerun on investment without all the indicators and analyses and without powerful computers only through manual trading. So I started...

In May, I launched my project called AlgosEquity.


 

Před dvaceti lety jsem se poprvé setkal s příležitostí obchodovat na světových finančních trzích. Téměř neomezené možnosti mě natolik zaujaly, že jsem v roce 1997 na Ministerstvu financí úspěšně složil zkoušku a získal certifikát "Burzovní makléř". V následujících letech jsem někdy více, někdy méně úspěšně profitoval na bitevním poli světových bankovních domů a velkých privátních finančníků. Učil jsem se číst trh na základě technické a fundamentální analýzy, rozhodoval jsem se podle desítek indikátorů, sestavoval jsem kombinace algoritmů, ze kterých následně vznikal automatický obchodní systém, software, který se rozhodoval a příkazy realizoval v setinách sekundy..

..a cítil jsem se svázaný, pod obrovskou tíhou vstupních informací přitlačený do kouta.

 Rozhodl jsem se tedy opustit "parket" a začal aktivně rozvíjet sice také světové, ale ryze neobchodní aktivity, krásný jachting, zajímavé potápění, poučné cestování a osvobozující chov koní. Několik let jsem o finanční trhy ani "nezavadil". Až do letošních Vánoc.. Vždyť jsem toho již tolik viděl, prožil a hlavně pochopil. Otevřel jsem si tedy opět grafy základních měnových párů. Věděl jsem, že musím začít jinak, musím dokázat, že investiční kapitál zhodnotím bez ohledu na indikátory a všechny analýzy, bez podpory výkonných počítačů, že zhodnotím investici pouze ručním obchodováním. A začal jsem..

V květnu jsem založil projekt AlgosEquity.

Tomáš Havelka

Email me / Napište mi...